הנה טיפ:
הזן את כתובת הדוא"ל שלך, ובכל שבוע תקבל מגזין מרתק ומעשיר, עם סיפורים ומאמרים שתאהב. וזה בחינם.
אה, ואל תשכח לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו!
מתוך האתר he.chabad.org
כתוב לנו
Visit us on Facebook
יום שלישי כ״ה ניסן ה׳תשע״ו / 3 מאי 2016
Chabad Chassidus is an all-embracing world outlook and way of life which sees the Jew's central purpose as a unifying link between the Creator and His world. Written by the Alter Rebbe, the founder of Chabad, Tanya is the central text of Chabad Chassidus. It shows the reader a path to realizing their purpose and developing a deeper relationship with G-d. Choose from one of the two formats available: through Lessons in Tanya - a profound and clear explanation of the Alter Rebbe's writings, or through an audio class.

תניא

תניא

לקוטי אמרים, סיום פרק מ"ב

 דוא"ל

לקוטי אמרים, סיום פרק מ"ב

וגם להיות לזכרון תמיד –

גם בלי התבוננות בתחילה, אלא מצד האמונה הטהורה, יש לזכור את לשון חז"ל "קבלת עול מלכות שמים", שהוא כענין "שום תשים עליך מלך", -

כך צריך כל אדם מישראל לשים על עצמו את הקב''ה למלך, לקבל על עצמו עול מלכותו של הקב''ה, כמו שנתבאר במקום אחר וכו', -

וזה מה שרבנו הזקן אומר בתחילת פרק מ''א, ש''אף שלא תפול עליו אימה ופחד בהתגלות לבו'', כפי שאכן באה יראה זו בהתגלות מצד השכל וההתבוננות – ''ישים'' את הקב''ה למלך על עצמו, ויקבל על עצמו עול מלכות שמים; ובהתאם לנאמר שם, נמצא ענין זה באמת בכל אדם מישראל, מצד טבע הנשמה שלא להמרות את מלך מלכי המלכים, ומשום כך זה יכול להיות תמיד. כי הקדוש-ברוך-הוא מניח את –

הנבראים של העולמות העליונים והתחתונים

– כלומר: אין הם תכלית הכוונה של הבריאה, ומייחד מלכותו עלינו –

בני ישראל, וכו', ואנחנו מקבלים וכו', -

על עצמנו עול מלכות שמים. וזהו ענין ההשתחוואות שבתפלת י"ח –

''שמונה עשרה'', אחר קבלת עול מלכות שמים בדיבור בקריאת שמע, -

כשאומרים ''ה' אלקינו ה' אחד'' וכו', לחזור ולקבל –

על עצמו שוב, בפועל ממש –

עול מלכות שמים, על ידי במעשה וכו', -

זהו המשמעות של ההשתחוואות – הביטול להקב''ה, המתבטא בתנועה מעשית של השתחוואה, כמו שנתבאר במקום אחר:


Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת
ר' יוסף ב"ר זאב הלוי ע"ה וויינבערג
דף זה מופיע בשפות אחרות